• Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Thứ 7, 20/06/2015 10:05:29

Đăng ký nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam

Ngày 27/08/2013 Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành văn bản số: 7296/TB-SHTT thông báo về việc đăng ký nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam, với các nội dung chính như sau:

 1. Các đơn đăng ký nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam cần phải tuân thủ các quy định pháp luật về việc sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam, đặc biệt cần phải thể hiện rõ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên hình bản đồ mô phỏng.

2. Đối với các mẫu nhãn hiệu trong các đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam, chủ đơn và chủ Giấy chứng nhận có thể đề nghị thay thế mẫu nhãn hiệu bằng phiên bản mới, trong đó thể hiện rõ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (không thay đổi các yếu tố khác trên phiên bản đầu) và không phải nộp phí, lệ phí.

3. Cục Sở hữu trí tuệ xử lý đơn đăng ký đã nộp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký theo phiên bản mới của mẫu nhãn hiệu, ghi nhận phiên bản mới của mẫu nhãn hiệu vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu.

Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, công dân của Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân trong nước khi sử dụng hình ảnh mô phỏng bản đồ Việt Nam phục vụ mục đích quảng bá, quảng cáo, thương mại cho tổ chức, cá nhân mình nói chung và phục vụ mục đích đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói riêng cần đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào trong nội dung hình bản đồ mô phỏng. 

Với tư cách là một đại diện sở hữu công nghiệp, Luật Hoàng Đạo- Á Châu cam kết sẽ tư vấn cho khách hàng nội dung nêu trên để thể hiện ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hoạt động đăng ký nhãn hiệu và các hoạt động thương mại khác.