• Thành lập Doanh nghiệp
Thủ tục chào bán cổ phần trong Công ty cổ phần

Thủ tục chào bán cổ phần trong Công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán

Công ty cổ phần có thể mua lại cổ phần của mình được không?

Công ty cổ phần có thể mua lại cổ phần của mình trong 2 trường hợp sau:
Nguyên tắc xây dựng điều lệ công ty

Nguyên tắc xây dựng điều lệ công ty

Việc xây dựng điều lệ công ty cần dựa trên các nguyên tắc sau: