• Tư vấn về soạn thảo hợp đồng
Thứ 7, 22/10/2011 17:07:55

Tư vấn thuê, tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết

Dịch vụ tu van thue, tư vấn soạn thảo hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định hợp đồng...

Nội dung dịch vụ tu van thue, tư vấn soạn thảo hợp đồng:

- Trong quá trình tu van thue Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
- Cử  (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
- Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, tu van thue quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về tu van hop dong như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

Luật Á Châu tu van thue, tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;
- Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác...

Những công việc của Luật Á Châu thực hiện trong quá trình tu van thue soạn thảo hợp đồng:

(i) Trên cơ sở yêu cầu giao kết của Khách hàng, Luật Bạch Minh sẽ tư vấn và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp;

(ii) Kiểm tra, đánh giá về năng lực chủ thể tham giao ký kết hợp đồng;

(iii) Tư vấn về nội dung cơ bản của hợp đồng;

(iv) Cử luật sư tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng