• Dịch vụ lên quan
Thứ 3, 24/04/2012 14:32:48

Xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu và con dấu do cũ, hỏng hoặc mất

 I. Căn cứ pháp lý
- Nghị định 58/2001 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu
- Nghị định 31/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
II. Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu và con dấu 
1. Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu
1.1. Trong trường hợp bị mất giấy chứng nhận mẫu dấu
- Có văn bản trình bày, có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp lên cơ quan công an nơi cấp giấy chứng nhận mẫu dấu, nhận quyết định xử phạt
- Nộp phạt tại kho bạc Nhà nước
- Nộp biên lai thu tiền phạt tại cơ quan công an
1.2. Trong trường hợp xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu do rách, nát
- Có văn bản trình bày, có xác nhận của người đại di theo pháp luật của doanh nghiệp nộp lên cơ quan công an nơi cấp giấy chứng nhận mẫu dấu
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan công an sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
2. Thủ tục xin cấp lại con dấu
2.1. Trong trường hợp bị mất con dấu
- Cơ quan, tổ chức phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất và cơ quan công an đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đồng thời phải thông báo huỷ bỏ con dấu bị mất.
- Có văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan công an khắc lại con dấu mới 
2.2. Trong trường hợp con dấu bị mòn, hỏng
- Có văn bản trình bày lí do và đề nghị cơ quan công an khắc lại con dấu mới
- Thực hiện thủ tục đổi dấu tại cơ quan công an