• Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Thứ 4, 05/10/2011 11:34:47

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghiệp do con người tạo ra chứ không phải là những gì tồn tại trong tự nhiên mà con người phát hiện ra. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế là thành quả lao động sáng tạo trí tuệ của con người, vì vậy nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền con người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế. Sáng chế được bào hộ dưới hai hình thứ