• Tư vấn về soạn thảo hợp đồng
Thứ 6, 25/05/2012 17:47:00

Tư vấn hợp đồng giao kết trong kinh doanh

Trong công việc làm ăn tu van hop dong, Tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

Người tu van hop dong, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.
Hơn vậy, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

Những nội dung Luật Á Châu thực hiện trong quá trình tu van hop dong.

1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng

+ Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng; tu van thue
+ Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng;
+ Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;
+ Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;
+ Sửa đổi đề nghị;
+ Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;
+ Hình thức hợp đồng.

2. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng


+ Phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;
+ Phương thức xây dựng giá và phương thức thanh toán;
+ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng
+ Các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
+ Thời điểm nên giao kết hợp đồng
+ Các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
+ Các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
+ Mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
+ Xây dựng Phụ lục hợp đồng
+ Các nội dung khác có liên quan:

3. Tu van thue sửa đổi nội dung của hợp đồng


+ Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
+ Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có
+ người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công
+ chứng, chứng thực.

4. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng tu van hop dong


+ Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của
pháp luật;
+ Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi
cho khách hàng;

5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng


+ Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
+ Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
+ Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan
có thẩm quyền;