• Thành lập Doanh nghiệp
Thứ 3, 29/04/2014 14:05:55

Nguyên tắc xây dựng điều lệ công ty

Việc xây dựng điều lệ công ty cần dựa trên các nguyên tắc sau:
1. Không được trái pháp luật;
2. Không được xâm phạm đến lợi ích của bên thứ 3;
3. Tự nguyện và thỏa thuận trong giới hạn pháp luật quy định
Do vậy, khi xây dựng điều lệ công ty phai9r chú ý các nội dung sau đây:
- Điều lệ công ty là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty;
- Điều lệ không được trái với các quy định của pháp luật;
- Điều lệ phải có đủ các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005. Có nhiều quy định của Luật doanh nghiệp 2005 cho phép tự thỏa thuận trong điều lệ, nhưng các thỏa thuận này không vượt quá giới hạn trần và sàn và có thể quy định một số nội dung khác như giải quyết tranh chấp, thanh lý tài sản...
Ngoài ra, khi soạn thảo điều lệ, cần chú ý làm rõ một số nội dung sau:
- Thể thức thông qua quyết định của từng cơ quan trong cơ cấu tổ chức quản lý, nguyên tắc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên;
- Nguyên tắc định giá doanh nghiệp;
- Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, các tỷ lệ áp dụng cho các trường hợp triệu tập cuộc họp, thông qua các nghị quyết, quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông;
- Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thành lý tài sản của công ty, thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
(Theo: Hỏi đáp luật doanh nghiệp - Nxb. Tài chính)